Steeds vaker worden succesvolle ondernemers en vermogende families in hun privé-situatie geconfronteerd met risico’s. De kans dat uw gezin slachtoffer wordt van ongewenste aandacht of incidenten is in deze tijd niet meer ondenkbaar.

Wij bieden een uitgebreide dienstverlening op het gebied van persoonlijke veiligheid en ondersteunen families die risico lopen in de aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. Alles wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van de opdrachtgever. Vertrouwen, integriteit, kwaliteit en transparantie staan daarbij hoog in het vaandel. Wij dragen zorg voor:

  • een helder inzicht in de risico’s zoals die aan de orde kunnen zijn
  • een helder inzicht in de wijze waarop de risico’s zich kunnen openbaren
  • een goed samenspel aan maatregelen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen
  • een professionele ‘opschaling’ als omstandigheden daartoe aanleiding geven
  • adequate bijstand, ondersteuning en advisering indien inbreuken op de persoonlijke veiligheid zich onverhoopt voordoen
    Daartoe zal in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een samenhangend pakket van maatregelen worden voorgesteld. Keuzes voor maatregelen zullen worden gemaakt, nadat een heldere risicoanalyse en een concrete beveiligingsambitie is vastgesteld.

Realistische risicobeheersing en proportionaliteit van maatregelen vormen daarbij de leidende uitgangspunten. Een andere belangrijke grondslag voor de keuze van maatregelen wordt gevormd door het standpunt dat eventuele inbreuken op de privacy en het gewenste levenspatroon gering zullen zijn.

Inhoudelijk gaat het daarbij om de daadwerkelijke beheersing van risico’s, maar is het vooral gericht op de gemoedsrust van de opdrachtgever

MONITORING SERVICES

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EMPLOYMENT SCREENING

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer...

PREVENTIEVE OBSERVATIE

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet...

PERSOONSBEVEILIGING

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt...

VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van...